-Advertisement-

-Advertisement-

‎ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ހަރަދު 64 ޕަސަންޓް ދަށަށް

ގުޅީ ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު މަޑު ޖައްސާލަން ހައި ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ އަމުރު ކޮށްފަ

ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) އަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހޭދަ ކުރި އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތަށްވުރެ 64.7 ޕަސަންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕީއެސްއައިޕީއަށް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ755.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ.
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ 8.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ މީގެ ތެރެއިން 8.4 ޕަސަންޓެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-