ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫއިން ފުރި މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި 18 މީހަރު މަރުވެއްޖެ
ޓްރަމްޕަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިދުމަތް ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވައި ސީކްރެޓް ސާވިސްގެ ޑިރެކްޓަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު 2 ދަރިވަރަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި 3 ވަޒީރަކު ޗައިނާއަށް
ފަލަސްތީނުގެ ބިމުން އިޒްރޭލު ފެއިބުމަށް އައިސީޖޭއިން ލަފާދީފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މުޒާހަރާތަކުގައި އަނިޔާވި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ދިވެހި އިންޓާން ޑޮކްޓަރުން ވެސް ބައިވެރިވޭ
ބެންކޮކްގެ ގްރޭންޑް ހަޔަޓް އެރަވަން ހޮޓަލުގައި ހަ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ލަންކާއަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
އިސްރާއީލަށާއި އިސްރާއީލުގެ އާގު ބޯޓަކަށް ހޫޘީ ޖަމާއަތުން ހަމަލާ ދީފި
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-