މާމިގިލީ އުތުރުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ތަރައްގީކުރަނީ
އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާ އަކަށް 80ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި
އާނަންތު އަމްބާނީގެ ކައިވެނީގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ރަމީޒު އަވަހާރަ ވެއްޖެ

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-