މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި “މުއިއްޒު ނޫންގޮތެއް” ފެންނާނެ: މަލީހު ޖަމާލް
ޑިމޮކްރަޓްސް އިން ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
ހީނާގެ ފާޑު ކިޔުން ކުރީ ސަރުކާރަށް
‎ސޯލިހު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކެމްޕޭން ނިންމާލަ ދިނުމަށް
އީސީ އިން އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ޔާމީންގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ޕީއެންސީ އަށް
“ކަރަންޓު ދޫކުރަންވީ ޕާޓީ ގެތަކަށް” ބުނުން ޕީއެންސީ އިން ކުއްވެރިކޮއްފި
ސިޔާސީ އާ މަގާމެއް އުފައްދައިފި
މިސަރުކާރުން ދަނީ ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުން: ޞާލިޙް
ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އެދުނު: މަލީހު ޖަމާލް

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-