ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން ކުދިން ނަމާދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެއް: ހުތުބާ
27 ވިލޭރޭ މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަށް 2.5 މިލިއަން މީހުން އަޅުކަން ކުރަން ޖަމާވި
ރަމަޟާން މަސް އަލްވަދާއު ކިޔަސް، ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ހެޔޮ އަމަލު ކުރުމަކަށް އަލްވަދާއެއް ނުކިޔާނެ: ހުތުބާ
ރޯދައިގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފާ، ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެ: ހުތުބާ
އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ މުއްސަނދިކަން ހާމަވާ ބައެއް މިސްކިތްތައް – އަޖައިބުކުރުވަނިވި އެތައް ވާހަކަތަކެއް!
ރާއްޖޭގައި ބަންގަލަދޭޝް ބަހުން ދަރުސްދޭނެ ޢިލްމުވެރިން ހޯދަނީ
ރޯދައިގެ ސަބަބުން ﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިއުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާން ދަސްވޭ: ހުތުބާ
ގޭބިސީތަކުގެ ބުޑުގައި ހުންނަ މިސްކިތްތަކުން އެންމެ ރަނގަޅީ މިސްކިތުގެ އެތެރެއަށް އަޑު ހުންނަ ގޮތަށް ނަމާދުކުރުން: ޝަހީމް
11 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ނޫރު މިސްކިތުގައި ތަރާވީހު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖައްސައިފި
ތާރީޚީ ގޮތުން އިންސާނުންގެ އަޞްލަކީ ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުން

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!