-Advertisement-

-Advertisement-

ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން ހަ ރޯދަ ވެރިންނަށް ބަހަން 25 ޓަނުގެ ކަރާ ހަދިޔާކޮށްފި

ޗަމްޕާ ހުސައިން އަފީފާއި ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު)-

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިން ކަމަށްވާ، ޗަމްޕާ ހުސައިން އަފީފާއި ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ގެ ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އިން ހަ ރޯދަ ވެރިންނަށް ބަހަން 25 ޓަނުގެ ކަރާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ޗަމްޕާސް ބްރަދާސްއިން ބުނިގޮތުގައި ހަ ރޯދަ ވެރިންނަށް ބެހުމަށްޓަކައި 25 ޓަނުގެ ކަރާ މިހާރު ވާނީ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

95 ޓަނު ކަރައާއި 90 ހާސް ކާއްޓާއި 10 ޓަނު ފިޔާގެ އިތުރުން 10 ޓަނު އަލުވި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އެކަނި ވެސް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްއިން ބަހާފައެވެ.

މި ފަހުން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ވެސް ޗަމްޕާސް ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަންނަނީ ހަދިޔާ ބަހަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ވަނީ މި ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-