-Advertisement-

-Advertisement-

ޕާސަނަލް ލޯން މެނޭޖްކުރަން އުނދަގޫވަނީތަ!

ޕާސަނަލް ލޯނަކީ މާލީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގައި އަދުގެ ދުނިޔޭގައި އަގުހުރި ވަސީލަތަކެވެ. އެއީ އިމަރޖެންސީ ކަމަކަށް ވިޔަސް، މެޑިކަލް ބޭނުމަކަށް ވިޔަސް، ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓަކަށް ވިޔަސް، މުހިންމު އާލާތެއް ގަތުމަށް ވިޔަސް، ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ގަތުމަށް ވިޔަސް، ނުވަތަ އާއިލީ ޗުއްޓީއަކަށް ދިއުމަށް ވިޔަސް. ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މެނޭޖްކޮށްފިނަމަ، ޕާސަނަލް ލޯނަކީ މާލީ ބުރަތައް ފިލުވައި، ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އޮތް އެއް މަގެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ލޯން މެނޭޖް ކުރަން ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.

މި ލިޔުމުގައި މިބަލާލަނީ އަމިއްލަ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށާއި، އަމިއްލަ ލޯނުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވެދޭނެ، ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ސްޓްރެޓެޖީތަކަށެވެ. މި ސްޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒުކޮށްގެން މާލީ ޙާލަތު ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ހިތްހަމަޖެހޭ ޙާލަތެއްގެ އިތުރުން އަމާން މުސްތަޤްބަލެއް ކަށަވަރުކުރެވިދާނެއެވެ.

1. ލޯނުގެ ޝަރުތުތައް ދެނެގަތުން
އެއްވެސް ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޕާސަނަލް ލޯނުގެ ޝަރުތުތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ. ޖޫރިމަނާ ޕްރިންޓް ކިޔަން ވަގުތު ނަގާ، އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތާއި، އިތުރު ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖަކަށް ސަމާލުކަންދީ މިކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލުވައި މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މި ތަފްޞީލުތައް ސާފުކޮށް ދެނެގަތުމުން، ނިންމުންތައް ނިންމައި، ފަހުން ދިމާވެދާނެ ހާލަތަކަށް މީހާ ތައްޔާރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

2. ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުން
ޕާސަނަލް ލޯން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި، ލޯނުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް ކުރާ އަސަރު ހަގީގަތުގައި ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ކަނޑައެޅިދާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުތައް އެސެސްކޮށްގެން ފަށާށެވެ. ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އިތުރު ފައިސާ ހުސްކުރުމަށް ޓަކައި ޒަރޫރީ ނޫން ޚަރަދުތައް ކަނޑާލުމަށް ވިސްނާށެވެ. ރަނގަޅަށް ރޭވިފައިވާ ބަޖެޓެއް އޮތުމަކީ ދިމާވެދާނެ މާލީ ތަކުލީފުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

3. ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިސްކަންދިނުން
ރަނގަޅު ކްރެޑިޓް ސްކޯއެއް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ލަސްވެގެން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ޤަވާއިދުން ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެއްފަރާތްކޮށް، ރިމައިންޑާ ސެޓްކޮށް، ނުވަތަ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން އޮޓޮމެޓިކްކޮށް، އެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ވަގުތު އޮތްވައި ކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ.

4. ޕްރީޕޭމަންޓް
ލޯނަށް ޕްރީޕޭމަންޓް ހެދުމަށފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ފެންނަނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހުގެ ކުރިން މިގޮތަށް އިތުރު ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވިސްނާލާށެވެ. ޕްރީޕޭމަންޓަކުން ލޯނުގެ ބެލެންސް ދަށްވެ ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރެސްޓް ސަލާމަތްވާނެއެވެ. އަވަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނަމަ، މުސްތަގުބަލުގައި ފައިސާ ނުދެއްކޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށްޓަކައި އެއާއި ދެކޮޅަށް ބަފަރެއް އުފެދި، ރަނގަޅު ކްރެޑިޓް ރެކޯޑެއް ދެމެހެއްޓޭނެއެވެ.

5. ޕްރޮފެޝަނަލް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުން
ޕާސަނަލް ލޯން މެނޭޖްކުރަން ދަތިވާ ނަމަ ނުވަތަ މާލީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ލަފައެއް ހޯދަން ފަސްނުޖެހޭށެވެ. ފައިނޭންޝަލް ކައުންސެލަރުން ނުވަތަ ލޯން ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ބަޖެޓާއި، ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި، ލޯނުދޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަގުހުރި އިރުޝާދުތަކެއް ދެވިދާނެއެވެ. އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދޭނެއެވެ.

ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ދަސްކުރުން މުހިންމު ހުނަރެކެވެ. އަދި ފައިނޭންސިންގ އޮޕްޝަނަށް ލޯނަށް ދާނަމަ، އެލޯނާއެކު އަންނަ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އެކަން މެނޭޖްކުރުމަށް ޔަޤީންކުރާށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-