-Advertisement-

-Advertisement-

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ!

ސްޓެލްކޯ މައި އޮފީސް – ފޮޓޯ: އެޑިޝަން

ސްޓެލްކޯއިން މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށްގެންދާތީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އެ ކުންފުނިން ބުނީ ކަރަންޓް ވިއުގަ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:00ން 12:00 އި ދެމެދު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުތަކަކީ:

  • ހެންވޭރުގެ ވައިޖެހޭމަގު، ބަރުޖޯރާގޯޅި
  • ފިޔާތޮށިގޯޅި
  • ހީނާގޯޅި
  • ބުރެވިމަގު
  • ރަތްވިލާމަގު
  • ރަތްވިލާ ހިނގުން
  • ހިތިގަސްމަގު
  • ބޮޑުފުންގަނޑުމަގު
  • ޑެއިޒީ ހިނގުން
  • އަދި މޫންލައިޓް ހިނގުން

ކަރަންޓް ވިއުގަރ ގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ކުރަމުން ދާއިރު، މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން އެ ވަގުތު ތަކުގައި ކަރަންޓް ކެނޑެއެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މަޢާފަށް އެދިފައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-