-Advertisement-

-Advertisement-

36 ވަނަ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 23 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި

މިއަދު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދި ހޯލީ ޤުރްއާންއިން ނެރެފައިވާ ބާޔާނެއްގައި ވަނީ އަންނަ އަހަރެ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 36 ވަނަ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 23 ފެބްރުއަރީ 2024 ން 2 މާރިޗު 2024 ގެ ނިޔަލަށްކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އެ މަރުކަޒުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިރު ކުރެވިފަވާނެކަމަށެވެ.

މި މިބާރާތަކީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 33 އަހަރު ބާއްވައިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު 2020 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތް ބާއްވާފައިނުވެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-