-Advertisement-

-Advertisement-

ފޮޓޯ: ގަޑިބުރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ގަޑިބުރު މަރާމާތްކޮށް އަލަށް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. ގަޑިބުރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާއިރު، ގަޑިބުރު އަލުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް، (އާރް.ސީ.ސީ) އިންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިފަދަ އިތުރު ބިނާތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުފަދަ ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަކޮށްދޭ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-