-Advertisement-

-Advertisement-

ވިލާ ޓްރެވެލްސް އަށް ގަތަރު އެއާ ވޭޒް ގެ އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ އެވޯރޑް

ގަރަތު އެއާވޭޒް އިން ހޮވާ އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ އެވޯރޓް ވިލާ ޓްރެވަލްސް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއީ 2022-2023 އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޓްރެވަލް އޭޖެންސީއަކަށް ވިލާޓްރެވަލްސް ހޮވިފައިވާތީ ދެވުނު އެވޯޑެކެވެ. ވިލާ ޓްރެވަލްސް ގެ ފަރާތުންވަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ހީވާގި މުވައްްޒަފުން ދެއްްވަމުންގެންދާ ސަޕޯރޓަށް ހިތުގެއެންމެ ފުން މިނުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިއެވެ.

ވިލާ ޓްރެވަލްސް އަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަދުވަސް ތަކެެއް ވަންދެން ޙިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީއެކެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-