-Advertisement-

-Advertisement-

ކުޑަގިރި ފަރަށް އެރި ބޯޓު ފުރުން މަނާކުރީ ރަނގަޅަށް: ސިވިލް ކޯޓް

ފޮޓޯ: އެޓޯލް ޓައިމްސް

ކ. ތިލަފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަގިރި ފަރުގެ ވެލިގަނޑަށް އެރި މައްސަލާގައި ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ބޯޓު ރާއްޖެއިން ފުރުން މަނާކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ހުކުމުގައިވަނީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ބޯޓުތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކަނީސް، ރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ހުއްދަ އާންމު އުސޫލުން ނުދޭ ކަމަށާއި އަދި އެ މައްސަލާގައި ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިހާތަނަށް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޭޖެންޓްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އީޕީއޭއިން އެ ބޯޓު ފުރުން މަނާކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ނިންމައި ދިނުމަށެވެ.

ކުޑަގިރި ފަރުގެ ވެލިގަނޑަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެރި މައްސަލާގައި އެމްއެސްވީ މާރިޔާ ސިންތަޔަތިރައި ބޯޓުގެ ފަރާތް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ބޯޓު ރާއްޖެއިން ފުރުން އޮތީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-