-Advertisement-

-Advertisement-

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަތް ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްޢަލީ ޖަނާހް، ހއ. ބާރައް، ސައުދީ މަންޒިލް

2. މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްމުޙައްމަދު ޢާރިފް، ށ. ކަނޑިތީމު، ރަތްވިލާގެ

3. މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްއަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޝިފާނާ ޢަލީ ސަލީމް، ހ. މެލްބަން

4. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްޙަސަން މިރާސް، މއ. މާފުނަ

5. މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްއާމިނަތު މުނާ، ލަކީސްޓާރ، ދ. ބަނޑިދޫ

6. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްއަޙްމަދު މާއިސްވެލާނާގެ، ނ. ވެލިދޫ

7. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްއިބްރާހީމް ޢަލީމްރޯޅި، ގއ. ކޮލަމާފުށި

8. މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްފާޠިމަތު ޒުހުރާ، ވ. ފައުނު

9. މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށްއަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ މަޙްޒޫމް މާޖިދު، ބަގީޗާގެ، ނ. ކުޑަފަރި

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-