-Advertisement-

-Advertisement-

މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ސަރުކާރުން އެދިފައި ނުވާނެ : ރައީސް

ހުރަވީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ– ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޝާބިން ނިއުސްލެބް

ރައީސް، ނައިބް ރައީސް އަދި ވަޒީރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އެކްސްގައި ޕޯސްޓް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި ދެންވަނީ ބޮޑު ކުރަން ބޭނުންވެސް ނުވާކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް މަޝްވަރާ އެއް ކުރުމެއްނެތި ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާފަދަ އިޖްތިމާއީ ފަންޑަކަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ ރައީސްގެ މުސާރަ 120،000ރ. އަށް ބޮޑުކުރާށެވެ. މީގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވީ 100،000ރ. އެވެ. ނައިބު ރައީސަކަށް 75،000ރ. ލިބިވަޑައިގެންނެވިޔަސް، މުސާރައަށް އަލަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު މަހު މުސާރަ 93،000ރ. އަށް އަރާނެ އެވެ.

މިނިސްޓަރުންނަށް މިހާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރައަކީ 66،000ރ. އެވެ. އެކަމަކު، އެ އަދަދު ބޮޑުކުރީ 72،000ރ. އަށެވެ.

– ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން: 80،000ރ. (ކޮމިޓީ އެލަވަންސްގެ 20،000ރ. އާއެކު މަހަކު 100،000ރ.)

– މަޖިލީހުގެ ރައީސް: 90،000ރ. – މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް: 88،000ރ.

– އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު: 91،000ރ.

– އެމްއެމްއޭ ގަވަރުނަރު: 74،000ރ.

– އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް: 74،000ރ.

– ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް: 74،000ރ.

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމިއަސް، އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިގެ އަދަދު ވަކި ގޮތަކަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ލަފާދިނުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-