-Advertisement-

-Advertisement-

އަލީ ވަހީދު މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމައިފި

ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިއަދު އެކްސް ގައި ކުރައްވި ޕޯސްޓެއްގައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ “ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހައްޤު އިންޤިލާބީ ބޮޑު ބަދަލު ހޯދުމަށްޓަކައި، ސިޔާސީ ބާރުވެރި ފުދުންތެރި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަކަށް އަމާޒު ހިފުމަށް، 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ޤަސްތު ކުރަމެވެ. އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ހެޔޮ ދުޢާ އަދި ތާޢީދަށް އެދެމެވެ.” މިހެންނެވެ.

މިބޭފުޅާވަނީ މީގެ ކުރިން މަޖްލިސް މެންބަރު ކަމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ކަމާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން މަގާމުތައްވެސް ފުރުވާފައިއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-