-Advertisement-

-Advertisement-

‎ނައިބު ރައީސް މޮންޓެނީގްރޯއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިި

ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޒު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް މިއަދު ރިޕަބްލިކް އޮފް މޮންޓެނީގްރޯއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

މި މަހު 24-26 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ކޮންގްރެސްގައި ނައިބު ރައީސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ، ޑެޕިއުޓީ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ފޮރ ސެކިއުރިޓީ، އިންޓަރނަލްޕޮލިސީ، ޔޫރަޕިއަން އެންޑް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް މޮންޓެނީގްރޯގެ ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ އަލެކްސާ ބެސިކްގެ ދައުވަތަކަށެވެ

ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ މޮންޓެނީގްރޯގެ ޑަނިލޮވްގްރަޑްގައި ބާއްވާ ތިންވަނަ ކޮންގްރެސް އޮފް ޑިމޮކްރެޓިކް މޮންޓެނީގްރޯގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-