-Advertisement-

-Advertisement-

ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް 2024 ފަސްކޮށްފި

ފޮޓޯ : ސްލައިޓް . ކޮމް

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުމަށް  ނިންމާފައިވާ  ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް 2024″ގެ ރޭގަނޑު ހަރަކާތްތައް ފަސްކުރަން އެކަންއިންތިޒާމުކުރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިއްބި ރައްޔިތުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މެޓް އޮފީހުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފާވާތީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައިދިމާވާނެ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން އެ ފެސްޓިވަލްގެ ރޭގަނޑު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-