-Advertisement-

-Advertisement-

‎ކެބިނެޓުގެ ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ވެސް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 ވަޒީރުންނަށް ވެސް ރުހުން ދޭން ފެންނަ މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ފާސް ކުރީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓަކުންނެވެ.

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަހާނީ ވަކިވަކިންނެވެ. އެ މައްސަލަ އަދި ތާވަލު ކޮށްފައިއެއް ނުވެެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-