-Advertisement-

-Advertisement-

‎ނައީޝް ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުޑަކޮށްފި

ފޮޓޯ؛ ނާއިޝްގެ ފޭސްބުކް އައިޑީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިހި ނަގަން މޫދަށް ފައިބައި އުޅެނިކޮށް ޑިސެމްބަރު 21، 2023 ގައި ގެއްލުނު އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ނައީޝް ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަންއެމްއެންޑީއެފުން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންގެ މިންވަރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް އެމްއެންޑީއެފުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ދެއްވާފައިއެއް ނުވެ އެވެ.

ނައީޝް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުގެ މަގުން ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރު އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮން މިންވަރެއްގައި ކަމެއްނުބުނެ އެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-