-Advertisement-

-Advertisement-

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް އިތުރު 560 މީހުން

ޖަނަވަރީ 14, 2022 - މާލޭގެ މޭޔަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ލުމުގެ ތެރެއިން. ވޯޓު ލާން ނިކުތީ ހައްގު ލިބިފައިވާ 30% މީހުން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުވި މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް އެ ލިސްޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އީސީން އިއްޔެ މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އިތުރުވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 އަށް ވަނީ ހުލުވާލާފައިއެވެ..

ޝަކުވާ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށް މާލޭގައި ދަރުބާރުގޭ އިންތިހާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުގައެވެ. ރަށްތަކުގައި ރަށު ކައުންސިލުތަކުންނެވެ. އައްޑޫގައި، އައްޑޫ ސިޓީ އަތޮޅު އޮފިހުގައެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލު އިދާރާއިންނެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އީސީން ކުރިން ނިންމީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަސް ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހަށް އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފައެވެ.

އީސީން އާންމުކުރި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އިތުރުވި މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މާޗު 17 އިން ފެށިގެން އޭޕްރީލް 21 އަށް 18 އަހަރުފުރޭ 560 މީހުން ލިސްޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އީސީން ނިންމީ އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް ރޯދަ މަސް ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަސް ފަހުން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އިސްލާހު ތަސްދީގު ނުކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ ބިލް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލުމުން އެ ބިލް އޮތްގޮތަށް މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު އެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުންނެވެ.

 

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-