-Advertisement-

-Advertisement-

ފަހުގެ ފޯނުތަކުގެ އެޑަޕްޓަރ ސޮއްޓިބިޒް އިން ލިބޭނެ!

ފޯނާ އެކު އެޑަޕްޓަރ ލިބޭތަ؟

މިއީ، ފޯނު ގަންނަންދާ ފަރާތްތަކުން މިފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮށްލާ ސުއާލެވެ.

އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގގެ ފަހުގެ ފޯނުތަކުގައި އެއާއެކު އެޑަޕްޓަރ ނުހުންނާއެވެ. ހާއްޞަކޮށް އެޕަލް 15 ސީރީސް އަދި ސެމްސަންގ އެސް ސީރީސް ފޯނުތަކާއެކު އެޑަޕްޓަރ ހިމަނާފައިނުވެއެވެ. ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓެނިވިނި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި ލަނޑުދަޑިތަކެއް ކުންފުނިތަކުން މި ފަހަކަށް އައިސްވަނީ ކަނޑައަޅަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަޑިތައް ހާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯނާއެކު ހިލޭ އެޑަޕްޓަރ ނުދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުރީގެ އެޑަޕްޓަރ އެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ފޯނުތައް ޗާޖު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުވުމެވެ.

ނަމަވެސް، ކުރީގެ އެޑަޕްޓަރއެއް ނެތް ފަރާތްތައް މާޔޫސްވާކަށް އަދި ނުވެއެވެ. އޮރިޖިނަލް އެޑަޕްޓަރ ގަނެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް އެބައޮތެވެ. މޮބައިލް ފޯނާއި އެސެސަރީސް ވިޔަފާރީގައި މަޝްޙޫރު ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައިން މި އެޑަޕްޓަރތައް ލިބެން އެބަހުރިއެވެ.

  • އެޕަލް އޮރިޖިނަލް 20 ވޮޓް އެޑަޕްޓަރ 650ރ
  • އެޕަލް އޮރިޖިނަލް ލައިޓްނިންގ ކޭބަލް 300ރ
  • އެޕަލް އޮރިޖިނަލް ޔޫއެސްބީ ސީ ކޭބަލް 700ރ
  • ސެންސަންގ އޮރިޖިނަލް 45 ވޮޓް ސުޕަރ ފާސްޓް އެޑަޕްޓަރ 650ރ
  • ސެމްސަންގ އޮރިޖިނަލް 45 ވޮޓް ސުޕަރ ފާސްޓް އެޑަޕްޓަރ ކޭބަލް އާއެކު 900ރ
  • ސެންސަންގ އޮރިޖިނަލް 25 ވޮޓް ސުޕަރ ފާސްޓް އެޑަޕްޓަރ 500ރ
  • ސެމްސަންގ އޮރިޖިނަލް ސީޓުސީ ކޭބަލް 500ރ

ސޮއްޓިބިޒް މޯބައިލް ފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7449955  އަށް ގުޅައިލުމުން ނުވަތަ ވެބްސައިޓް www.sottibiz.mv  އަށް ވަދެލުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް މި ފިހާރައިން އޯޑަރު ކޮށްލެވޭނެއެވެ. އަދި، މި ފިހާރައިން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-