-Advertisement-

-Advertisement-

ފަހުގެ އެޕްލަ ވޮޗް ގަނެލަން ސޮއްޓިބިޒް އަށް

އެޕަލް ކުންފުނިން ތަޢާރަފު ކުރި ސްމާޓް އަތުކުރި ގަޑީގެ (އެޕަލް ވޮޗްގެ)، ތަފާތު އާ ވައްތަރެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ބާޒާރަށް ނެރެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ކުންފުނިން މި ދިޔަ ސެޕްޓެންބަރު ނެރެފައިވަނީ އެޕަލް ވޮޗް ސީރީސް 9 ގެ އަތުކުރި ގަޑިއެވެ. މި ގަޑިތައް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބާޒުގައިވެސް ލިބެން އެބަހުރިއެވެ.

ހެޔޮ އަގުގައި ފޯނާއި އެސެސަރީސް ވިއްކާ ސޮއްޓިބިޒް އިން މި ގަޑި ވިއްކާ އަގުތަކަކީ

  • އެޕްލަ ވޮޗް ސީރީސް 9ގެ 41މމ – 8،800ރ
  • އެޕްލަ ވޮޗް ސީރީސް 9ގެ 45މމ – 9،200ރ
  • އެޕްލަ ވޮޗް އަލްޓްރާ 1 – 15،500ރ
  • އެޕްލަ ވޮޗް އަލްޓްރާ 2 – 18،500ރ

މި ސީރީސްގެ އެޕަލް ވޮޗްތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ އަލިގަދަވެފައި ޕާފޯމަންސް ހަލުވިވާނެއެވެ. މިއީ އެސް 9 ޗިޕް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ގަޑިތަކެކެވެ. ބްރައިޓްނެސް 2000 ނިޓްސް މައްޗަށް ނެގޭއިރު، އިރުގެ އަލި އެންމެ ގަދަވާގަޑީގައިވެސް އުނދަގުލަކާނުލައި ގަޑީގެ ޑިސްޕްލޭ ރީއްޗަށް ފެންނާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، 1 ނިޓްއަށް ބްރައިޓްނެސް ތިރިކޮށްލުމުން ރޭގަނޑުގެ ފަނޑު އަލީގައިވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ގަޑީގެ ލިޔުންތައް ކިޔާލެވޭނެއެވެ.

އެޕްލަ ވޮޗް އަލްޓްރާ ގަޑީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާއިރު، މިއީ ކްރެކް ރެސިސްޓަންޓް ފްރޮންޓް ގްލާސް، ޑަސްޓް ރެސިސްޓަންޓް އަދި 50 މީޓަރަށް ވޯޓަރ ރެސިސްޓަންޓް ގަޑިއެކެވެ.

ފިޓްނަސްއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ސިއްހަތަށް ހޭލުންތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެޕަލްއިން އިތުރުކުރި ބްލަޑް އޮކްސިޖަން މެނޭޖްމަންޓް ފީޗާ އިން އެޕަލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމިއްލައަށް ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަން ސީރީޒް 9 އަދި އަލްޓްރާ 2 ސްމާޓްވޮޗް މޮޑެލްތަކުން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

މި ސިރީސްގެ އެޕަލް ވޮޗް ގަނެލުމަށް، ސޮއްޓިބިޒް ވެބްސަޓް www.sottibiz.mv ނުވަތަ ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7750004  އަށް ގުޅައިލުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް ފިހާރައިން އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ. މި ފިހާރައަށް އޯޑަރު ކޮށްލުމުން، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭޑެލިވަރީކޮށްދޭނެއެވެ. ސޮއްޓިބިޒް މޯބައިލް ފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-