-Advertisement-

-Advertisement-

ޕާފޯމެންސް ވަރުގަދަ ނޯޑް ސީއީ 2 ލައިޓް ފޯން ސޮއްޓި ބިޒް އިން ލިބޭނެ

ވަންޕްލަސް އިން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވާ ނޯޑް ސީއީ 2 ލައިޓް 5ޖީ ފޯނަކީ އެ ކުންފުން މިހާތަނަށް ނެރެފައިވާ ފޯނުތަކާ އަޅާބަލާއިރު އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ އަގު ހެޔޮ ސްމާޓް ފޯނެވެ.

ކުއަލްކޮމް ސްނެޕްޑްރެގޮން 695 5ޖީ ޕްލެޓްފޯމް އަކަށް ބިނާކުރެވިފައިވާ މި ފޯނަކީ 120Hz ހައި ރިޒޮލިއުޝަން 6.59 އިންޗި ޑިސްޕްލޭއަކާއި ޓްރިޕަލް ކެމެރާ ސިސްޓަމްއަކާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯނެކެވެ. ނޯޑް ސީއީ 2 ލައިޓް 5ޖީ ފޯނުގެ މެއިން ކެމެރާއަކީ 64 މެގަޕިކްސެލް އަދި ފްރޮންޓް ކެމެރާއަކީ 16 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ، މި ފޯނުގެ ޕަރފޯމެންސް އަވަސްވެފައި ގެންގުޅެލަން ފަސޭހަވާނެއެވެ. އަދި 5000mAh ގެ 5Wސުޕާ ފާސްޓް ބެޓްރީއަކާއެކު ފަރުމާކުރެވިފައި ވުމުން ބެޓަރީ ވެސް އެހާމެ ވަރުގަދައެވެ.

ނޯޑް ސީއީ 2 ލައިޓް 5ޖީ ފޯނު ސޮއްޓި ބިޒް ފިހާރައިން މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެ ފިހާރައަށް އޯޑަރ ކޮށްލުމުން، https://sottibiz.mv/product/one-plus-nord-ce-2-lite-5g  މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ޝޮޕް ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ. އެ ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7750004 އާއި ގުޅައިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެ ފިހާރައިން އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވެސް ސޮއްޓި ބިޒް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-