-Advertisement-

-Advertisement-

ސެމްސަންގް އެސް 24 އަލްޓްރާގެ އަގު ހެޔޮވެއްޖެ!

ފޯނު ރިވިއު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް24 އަލްޓްރާ ގިންތި ކުރަނީ ސްމާޓްފޯން ކެޓަގަރީ ފަހަނައަޅައި ދާ ފޯނެއް ގޮތުގައެވެ. ގެލެކްސީ އެސް24 އަލްޓްރާގެ ބެޓެރީ ލައިފް ރަނގަޅު، ޕާފޯމަންސް އަވަސް އަދި އެހެންމެ ކެމެރާގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކުރިއެރުންތައް ފެންނަ ފޯނެކެވެ. އަލްޓްރާ އެކްޝަންގައި ފެނުމުން، އެއީ އަގު ވަޒަން ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ބައެއް ފީޗާސް ޑައުންރައިޓް ޖާދުވީ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް 24 ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ އެއްކަމަކީ ފޯންކޯލްތައް ވަގުތުން އަމިއްލަ ބަހަށް ޓްރާންސްލޭޓް ކޮށްލެވޭކަމެވެ. ސެމްސަންގްގެ އަމިއްލަ އޭއައި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ މިފީޗާއިން 13 ބަހަކަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، މި ފޯނުން ގޫގުލް ސާޗްކުރުމުގައި ވެސް ހާއްސަ އެކި ފީޗާތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ބޭނުންވާ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ބަހެއްގައި ބޮޅެއް އަޅާލުމުން އަމިއްލައަށް އެޔާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިންޓަނެޓުން ހޯދައިދިނުން ހިމެނެ އެވެ. ގޫގުލްގެ ވަކިވަކި އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރުމަކާ ނުލައި، ހޯދާލަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް މި ފޯނުން ފަސޭހަކަމާއެކު ސާޗްކޮށްލަދެއެވެ.

އެޕަލް ފޯނުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، އެސް 24 އަލްޓްރާގައި ވެސް ހިމަނާފައި ވަނީ ޓައިޓޭނިއަމް ފްރޭމެކެވެ. އަދި ބެޓެރީގެ ބާރު ވެސް އެހެން ފޯނުތަކާ އަޅާބަލާއިރު، މިފަހަރު މި ފޯނުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިފަހައްޓާނެއެވެ.

ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައިން ވަނީ މި ފޯނު ކުރިން ވިއްކަމުން އައި އަގު ބަދަލުކޮށް އަގު ތިރިކޮށްފައެވެ.

އެސް 24 އަލްޓްރާ 12/256ޖީބީ – 19500 ރުފިޔާ އަށް

އެސް 24 އަލްޓްރާ 12/512ޖީބީ – 22400 ރުފިޔާ އަށް

މި ފޯނު ގަނެލުމަށް، ސޮއްޓިބިޒް ފިހާރައިގެ ނަންބަރު 7449955 އަށް ގުޅައިލުމުން ނުވަތަ ވެބްސައިޓަށް www.sottibiz.mv އަށް ވަދެލުމުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް ވެސް ފިހާރައިން އޯޑަރު ކުރެވޭނެއެވެ. މި ފިހާރައަށް އޯޑަރު ކޮށްލުމުން، މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށްވެސް ހިލޭޑެލިވަރީކޮށްދޭނެއެވެ. ސޮއްޓިބިޒް މޯބައިލް ފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމަތީގައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-