-Advertisement-

-Advertisement-

ޗައިނާގެ ރިސާޗް އުޅަނދު ލަންކާ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފި

ފޮޓޯ: ޗައިނާ ޑައިލޮގް އޯޝަން

ޗައިނާގެ ރިސާޗް އުޅަނދެއް ކަމަށްވާޝިއަންގް ޔަންގް ހޮންގް 3″ ލަންކާގެ އެއްވެސް ބަނދަރަކަށް ވަނުމަށް ވެސް އަދި އިގްތިސާދީ ހާއްސަސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ނުދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިންޑިއާއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާ ރިޕޯރޓު ތަކުގައި ބުނެފި އެވެ.

ދަ ހިންދޫގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް، ޖުލައި 21، 2023 ގައި ލަންކާގެރައީސް ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހަ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލަންކާއިން ޔަގީންކަން ދީފައިވެއެވެ.

އެކަން އިންޑިއާއިން ލަންކާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި އެކު ޗައިނާގެ އުޅަނދަށް ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައި އެކަން އެންގި ކަމަށް މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހުންނާހަވަލާދީ ނޫހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޝިއަންގް ޔަންގް ހޮންގް 3″ އިން މާކަނޑުގެ ފުނުގައި

ތޮރުފުންތަކެއް ތޮރުފައިގެން ކުރާ ދިރާސާއަކަށް މި މަހުގެ 5 ގައި ވަންނާނެ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް މެއި މަހު ފަހުކޮޅާ ހަމަޔަށް ދިގުދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސްބުނެފައިވެ އެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-