ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި މަރުވެެއްޖެ
ފައިސާ ނުލިބިގެން މަސްވެރިންތަކެއް ކޫއްޑޫގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
‎މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ 9 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ
މާލޭގެ އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓިގެން ފަރުވާދެނީ
ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާކުރަނީ
މެންބަރު އީސައާއި އާއިލާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި
ޕީއެންސީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެނޑިޑެންސީ ބާތިލްކުރަންފަށައިފި
ސަރުކާރުގެ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކެއް ޑައުންވެއްޖެ
މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރަން އަލްހާން ނިންމައިފި
36 ދާއިރާއެއްގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއެއް ނެތް

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-