ލަންކާއަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި
ހައިވޭގައި ހުރި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް ކާރެއް އަރައިފި
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު އަމިއްލަ ގައިގަ ވަޅި އަޅައިގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އެކުއެކީގައި ބާއްވަން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިޞްލާހު ގެންނަނީ
ފުވައްމުލަކުން ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ.
މެހެލިގޯޅީގައި ހުރި 5 ސައިކަލެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި
ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި މަރުވެެއްޖެ
ފައިސާ ނުލިބިގެން މަސްވެރިންތަކެއް ކޫއްޑޫގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
‎މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ 9 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-