20 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ސިޔާސީ ގޮތުން މުހިންމު އިންތިހާބެއް
އެމްޑީޕީއިން ފެނިގެންދަނީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު: ރައީސް މުއިއްޒު
ބްރޭކިން: ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވެއްޖެ
ޖުޑިޝަރީގައި އަދިވެސް އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންޓްރޯލް – ރައީސް
‎ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގައި ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނަން- ރައީސް
‎ޖަރީމާ ހިންގި ޓެލެގްރާމް ގްރޫޕާ ގުޅުން ހުރި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޑްރޯންތަކާއި، މިސައިލްތަކުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާއެއް އީރާނުން ދީފި
ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ނުކުރާނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލުން އީސީއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
‎ވަން އައިލެންޑް ކޮންސެޕްޓުގެ 4 ރިސޯޓު ލ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަނީ
ހުޅުމީދޫ އާއި ހުޅުދޫ ގުޅުވައިދޭ ބުރިޖުގެ މަޝްރޫއަށް އެމްޑީޕީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ސޯލިހު

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-