ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ރައީސްގެ އަރިހަށް!
9 އަހަރަށްފަހު ނާރުގެ ޑޮކްޓަރ ނިޔާފް އޭޑީކޭއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރުމަށް ބައިޑެން ނިންމައިފި
ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާތީ މީރާއިން ސުވާލު އުފައްދައިފި
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި
ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ރަމީޒު އަވަހާރަ ވެއްޖެ
ހައިވޭގައި ހުރި ސޯލާ ޕެނަލްތަކަށް ކާރެއް އަރައިފި
ބިދޭސީންނަށް ދިވެހިން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް އިސްލާހު ކުރަނީ
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބެޓް ކުރާ ސައިޓްތައް ބްލޮކް ކުރަން ފަށައިފި

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-