-Advertisement-

-Advertisement-

ރެހެންދި އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި

ރެހެންދި އެވޯޑު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ އެއްގެ ތެރެއިން

ރެހެންދި އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އެ އެވޯޑް ލިބޭ މީހުން އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެވޯޑް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކަމަށާއި، އެ އެވޯޑު ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލާއި ފޯމު އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

5 ދާއިރާއަކުން ރެހެންދި އެވޯޑު ދޭނެއެވެ. އެއީ:

 1. ލީޑާޝިޕް އަދި ގަވަނަސް
 2. އިގުތިސާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުން
 3. އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުން
 4. އަންހެނުން އާންމުކޮށް ކޮށް ނޫޅޭ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ނަންޓްރެޑިޝަނަލަލް ރޯލްސް
 5. އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް

މި ގައުމީ ތަރައްގީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހިއްސާއެއް އޮވެ، ގައުމަށް ބޮޑެތި ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ އަންހެނުން އަދި އަންހެނުން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެނުންގެ އަދި ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ.

މި އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރުތުތަކަކީ:

 • ވަކި ފަރުދެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން
 • ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުތެރޭ ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާ ކަހަލަ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތެއް ކަމުގައި ނުވުން
 • މިވަގުތު އެއްވެސް ކަހަލަ ދައުވާއެއްކޮށް ކޯޓު މަރުހަލާގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއް ކަމުގައި ނުވުން
 • ޖިންސީގޯނާ ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައި ނުވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން
 • މަގުބޫލު އުޒުރަކައި ނުލާ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުތެރޭ ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތެއް ކަމުގައިވުން ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވުން
 • މީގެ ކުރިން ރެހެންދި އެވޯޑް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތަކަށް ނުވުމެވެ.

ރެހެންދި އެވޯޑަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-