-Advertisement-

-Advertisement-

‎ހަނިމާދޫއިން ޓްރިވެންޑްރަމްއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މޯލްޑިވިއަން އިން ހދ. ހަނިމާދޫ އާއި އިންޑިއާގެ ޓްރެވިންޑްރަމާ ދެމެދު އަލުން ސީދާ ދަތުރުތައް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ހަނިމާދޫން އިންޑިއާގެ ޓްރެވިންޑްރަމް އަދި ކޮޗިންއަށް މީގެ ކުރިން ދަތުރު ކުރި ނަމަވެސް އެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ.

މިއަދު ދަތުރުތައް އޮންނާނީ ހުކުރާއި ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. ދަތުުރުތައް ކުރާނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޭޝް 8ގެ މަތިންދާބޯޓެއްގަ އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހަނިމާދޫން ޓްރިވެންޑްރަމަށް އަލުން ފެށުމާ ގުޅިގެން ސީދާ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން އެކި ބޭނުންތަކުގައިޓްރެވިންޑްރަމްއަށް ދާ މީހުންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-