-Advertisement-

-Advertisement-

ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ނުކުރާނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލުން އީސީއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓްއެއް

މި ހިނގާ އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުނުކުރާ، ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ވާހަކައިގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދުތައުފީގު އެދިއްޖެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ އިންސުރެ އެ ވީޑިއޯ އަންނަނީ ދައުރުވަމުންދާއިރު، އެ ވީޑިއޯގައި ވާހަކަދައްކާ ހަންޓާ އަހުމަދު ވަނީ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް، އެއީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެއިސް ފަރާތްތައް ގުޅައިގެން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދި ދަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެ ކަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު އެކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވީ އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހާ ދައްކަމުން ގެންދާވާހަކައަކީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ފުއާދު އެދުނީ އިންތިހާބީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގައުމީ ކޮމްޕެލެއިންސް ބިއުރޯ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-