-Advertisement-

-Advertisement-

6 ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަފީރުން އައްޔަނުކުރައްވާ އެ ފަރާތްތަކަށް ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފިއެވެ.

ސަފީރުކަން ހަވާލު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ފަތްކޮޅު އަރުއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޙާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކާ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒެވެ.

ސަފީރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއި ޤައުމުތައް:

  • މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް – ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް.
  • އިރްތިޝާމް އާދަމް – އިނގިރޭސިވިލާތް
  • ޑރ ފަޒީލް ނަޖީބް – ޗައިނާ
  • ގީލާ އަލީ – ބެލްޖިއަމް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން
  • ޑރ މަރްޔަމް ޝަބީނާ އަޙްމަދު – މެލޭޝިއާ
  • މަސްއޫދު އިމާދު – ސްރީލަންކާ
  • މުހައްމަދު ލުވޭޒު – ސިންގަޕޫރު
  • ޑރ ސަލްމާ ރަޝީދު – ޖެނީވާ
  • އަލީ ނަސީރު މުޙައްމަދު – އދ

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-