-Advertisement-

-Advertisement-

“ވިން އަ ޓެސްލާ” ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިފަރާތް ހޮވައިފި.

ފޮޓޯ: ދިރާގު

ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ވިން އަ ޓެސްލާ” ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

ދިރާގުގެ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ލިބިގެންދާނީ ޓެސްލާ މޮޑެލް 3ގެ ހުދު ކާރެކެވެ. މި ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވާފައިވަނީ ދިރާގުން ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯގެތެރެއިންނެވެ. އެ ނަސީބުވެރި ފަރާތުގެ ނަން ރޭ ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެއީ މުސްތަފާ މުހައްމަދެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ދިރާގުން ފެށި ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަރުހީބު ލިބުނު، އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރޮމޯޝަނެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-