-Advertisement-

-Advertisement-

ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކަށް 26 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސަރުކާރުގެ 13 މިނިސްޓްރީއަކަށް 26 ޑެޕިއުޓީ މިންސްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވައި އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.
މިގޮތުން ނައިބު ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ:

 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް:
  އަހުމަދު ސާޢިދު މުސްތަފާ
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް:
  މުހައްމަދު ރިޝްމީ
  ހައްށަން ޙަމީދު
  އަހުމަދު އަލީ
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަށް:
  މުޙައްމަދު އައިޝް
  ސޯލިހު ހުސައިން
  އަހުމަދު ސާލިމް ސައީދު
  އާއިޝަތު ޝަހުދާ އަބްދުﷲ
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަށް:
  އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ފުޅު
  މުޙައްމަދު ޔާމީން އަހުމަދު
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އަށް:
  ޙައްމާދު އަބްދުލްކަރީމް
  އަހުމަދު ޝާފިޢު
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އަށް:
  ހައްވާ ލަތީފް
  ހިސާން އަލީ އަހުސަން
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އަށް:
  ސުލްތާން ރާމިޒް
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެމްޕަވަރމެންޓް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އަށް:
  މަލްޝާ ޝަރީފް
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް ފިޓްނެސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަށް:
  އާމިނަތު ޝަޖަން
  އައިޝަތު ނާޒިމާ
  ހުސައިން ޝިފާޒް
  ފާތިމަތު ފަޒުލާ ރަޝީދު
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަށް:
  ޒޫޝާން ކަމާލުއްދީން
  އާމިނަތު ނަދާ މުޙައްމަދު
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް:
  ފާތިމަތު އިފާޝާ
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންވަޔަރމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަށް:
  ހައްސާން މުހައްމަދު
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އަށް:
  މުޙައްމަދު އަވާދު އަޔާޒު

އަދި މީގެއިތުރުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ދަނީ ވުޒާރާތަކަށް އައްޔަންކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ޢާއްމުކޮށްފައިވަނީ މިދެންނެވުނު 26 ބޭފުޅުންގެ ނަމެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-