-Advertisement-

-Advertisement-

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

Breaking News

ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މިރޭ 11:10 ހާއިރު ކާރަކާއި ސައިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި އެކަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް އަންހެންމީހާ ކައިރީގައި ވަރަށް ގިނައިން ލޭފައިބާފައި ހުއްޓެވެ.

ޕޮލިހުން މިހާރު ދަނީ މިސަރަޙާއްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-