-Advertisement-

-Advertisement-

މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަ ނުޖެހުމެއް ހިނގައިފި

ފޮޓޯ: ކަރެކްޝަންސް

މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރަކަށާއި ދެ ގައިދީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިކަން ހިންގާފައިވަނީ މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ބައެއް މީހުން ތިބި ގޮޅިއެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮފިސަރެއް ވަން ވަގުތު އޭނާއަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެވެ. އަދި މި ހަމަޖެހުނުޖެހުމެއްގައި އެ އޮފިސަރަށާއި، ދެ ގައިދީއަކަށް ކުދި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިކަން ހިނގީ އެ ޖަލު ގޮޅި އިންސްޕެކްޓް ކުރަން އުޅުމުން ގައިދީން އެކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-