-Advertisement-

-Advertisement-

‎ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖަރ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އެންލިސްޓެޑް ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް މަޤާމުކަމުގައިވާސާޖަންޓް މޭޖަރ އޮފް އެމްއެންޑީއެފްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ކޮމާންޑްސާޖަންޓް މޭޖަރ އަހްމަދު އަބްދުﷲ، ސިފައިންގެ ހިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބޭފުޅާ ޑިސެމްބަރު 31 ވަނަ ދުވަހުގައި ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާއިރު މިބޭފުޅާވަނީ 31 އަހަރު ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިއެވެ.

މިބޭފުޅާ އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އިސްލާމިކް މިލިޓަރީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަން ސެންޓަރުގައި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ތަމްސީލްކުރައްވާ މެންބަރެއްގެގޮތުގައެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-