-Advertisement-

-Advertisement-

‎ދީނީ ޗެނަލް “ނޫރު ޓީވީ” މިމަހު އިފްތިތާހު ކުރަނީ

ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ދީނީ ޗެނަލްނޫރު ޓީވީމި މަހުގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ޗެނަލެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ  ކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިއެވެ.

މި ޗެނަލް އަކީ ދީނީ މައުލޫމާތު ފަތުރައި، ދީނީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގައި ސަރުކާރުން އުފައްދާ ޓީވީ ޗެނެލެކެވެ.

-Advertisement-

-Advertisement-

-Advertisement-

ގުޅުންހުރި

-Advertisement-