ބްރޭކިން: ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި
އިންތިގާލީ އިންސާފު އޮފީހުގެ ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި!
ހައްގުތަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް “އޮފީސް ފޮރ ސިވިލް ރައިޓްސް” އުފައްދަވައިފި
ފެނަކަ ހަތަރު މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާއެއް!
100 ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ވެސް ހިމަނައިގެން: ހަލީލު
ހަތަރު މިނިސްޓްރީއަށް ވަގުތީ ގޮތުން ޕީއެސްއިން އައްޔަންކޮށްފި
30 ދުވަސް ތެރޭގައި ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަން ފަށަނީ!
ގައުމީ ދިދަ 24 ގަޑިއިރު ދެން ވިހުރޭނޭ – ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު
މިނިސްޓްރީތަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަންތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި
ކުރީގެ ޑިފެންސް ޗީފް ޝަރަފުވެރިކަމާއި އެކު ރިޓަޔާކުރައްވައިފި!

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-