މަންމާފުޅުގެ ޖަނާޒާކަންކަން ހަމަޖައްސަވައުދެއްވުމުން ރައީސް ސޯލިޙް ޑރ. ޝަހީމްއަށް ޝުކުރުދަންނަވައިފި
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވ. ބޮޑުފިނޮޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން އެ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ސިޔާސީ ގޮތުން މުހިންމު އިންތިހާބެއް
އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ މުއްސަނދިކަން ހާމަވާ ބައެއް މިސްކިތްތައް – އަޖައިބުކުރުވަނިވި އެތައް ވާހަކަތަކެއް!
މި އަހަރު ވެސް ގާ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް
‎ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ތިނަދޫ އެކްސިޑެންޓު: ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދެނީ
ފަތުރުވެރިން ގިނަވާވަރަކަށް، ޑޮލަރު ވަނީ މަދު. މިވަނީ ކިހިނެއް؟
‎އޮފީހަށް ސަލާމް ބުނުމަކީ ފަރުވާ ކުޑަ ވުންތަ؟
‎މާލޭ އޭރިޔާގެ ކުލި ވަނީ ހައްތާ ބޮޑު

-Advertisement-

-Advertisement-

ދައްކާނެ އިތުރު ލިޔުމެއް ނެތް!

-Advertisement-